ออนไลน์ 520 คน

เยี่ยมชม 32,328 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 พ.ย. 62รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว แชร์  
7 ต.ค. 62สนามกีฬา/ลานกีฬา ในตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
8 มี.ค. 62ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร แชร์  
11 ม.ค. 62ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
7 ม.ค. 62ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว แชร์  
29 ธ.ค. 59ประกาศใช้คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บรายได้  แชร์  
19 ส.ค. 58ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ๗ กระบวนงาน) แชร์  
19 ส.ค. 58การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสภานีบริการน้ำมัน แชร์  
19 ส.ค. 58การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) แชร์  
19 ส.ค. 58การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการออกใบอนุญาต) แชร์  
19 ส.ค. 58การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
19 ส.ค. 58การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน แชร์  
19 ส.ค. 58การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) แชร์  
19 ส.ค. 58การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการออกใบอนุญาต) แชร์  
20 ก.ค. 58การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
20 ก.ค. 58การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
20 ก.ค. 58การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
20 ก.ค. 58การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
20 ก.ค. 58การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
20 ก.ค. 58การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 32 รายการ
เปลี่ยนภาษา