ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 32,472 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มิ.ย. 63ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ แชร์  
19 มิ.ย. 63ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา แชร์  
19 มิ.ย. 63ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง แชร์  
19 มิ.ย. 63ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ แชร์  
19 มิ.ย. 63ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา