เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร296 ก.พ. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล236 ก.พ. 63
รายงานสรุปการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613923 ก.ค. 62
รายงานสรุปการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256025910 ต.ค. 60
รายงานสรุปผลการร้องเรียนประจำปี 25602426 ต.ค. 60
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611628 ก.ย. 60
นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ2579 ม.ค. 60
การจัดการองค์การรู้2005 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB