เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633826 พ.ค. 63
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล7720 เม.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร1306 ก.พ. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล716 ก.พ. 63
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน451 ต.ค. 62
นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ2839 ม.ค. 60
การจัดการองค์การรู้2245 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB