เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานสรุปการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612623 ก.ค. 62
รายงานสรุปการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256024410 ต.ค. 60
รายงานสรุปผลการร้องเรียนประจำปี 25602276 ต.ค. 60
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611488 ก.ย. 60
นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ2429 ม.ค. 60
การจัดการองค์การรู้1895 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB