ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 32,406 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 แชร์  
26 พ.ค. 63ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
19 พ.ค. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แชร์  
3 เม.ย. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
31 ม.ค. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้จากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แชร์  
31 ม.ค. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แชร์  
12 ธ.ค. 62ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
27 ส.ค. 62ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 แชร์  
27 ส.ค. 62ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 แชร์  
31 ก.ค. 62ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 แชร์  
3 พ.ค. 62ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 แชร์  
23 พ.ย. 61ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 แชร์  
9 ม.ค. 60นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
30 พ.ย. 59ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกรฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) แชร์  
7 ก.ค. 59ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 40 รายการ
เปลี่ยนภาษา