ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 12,543 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 พ.ค. 63ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
9 ม.ค. 60นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
5 พ.ย. 58การจัดการองค์การรู้ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา