เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๓ ต.วังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะพานหิน ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตะพานหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ประชาสัมพันธ์...การจำหน่ายกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ทำความสะอาดสถานที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสะเดาอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมแซมไฟรายทาง หมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ส่งน้ำหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง หมู่6 เริ่มจากหน้าบ้านนายวรพล ฟากวิไล ถึงบ้านนายสมยศ ตันหยงทองอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
อำเภอโพทะเล ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในเขตตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
อบต.ท่าบัว บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 ณ จุดบริการในพื้นที่หมอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
องค์ความรู้-หลักธรรมภาบาลอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องคลีนิกเวชกรรมเสริิมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบรอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่องมาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เรื่องการจำน่ายอาหารในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมสถานบริหาร ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB