ออนไลน์ 523 คน

เยี่ยมชม 32,319 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างแกนนำร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในชุมชน

6 สิงหาคม 2563 83 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

แบบรายงานผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

(สภาเด็กและเยาวชนเป็นผู้รายงาน)

...............................................................................

 

1. สภาเด็กและเยาวชน ตำบล/เทศบาล/อำเภอ/จังหวัด (ชื่อ)  ตำบลวังงิ้วใต้                                                  .

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างแกนนำร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในชุมชน ประจำปี งบประมาณ     พ.ศ. 2562    

   ณ วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

   สถานที่ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม หมู่ที่ 5 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

3. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

3.1 เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปลูกฝังให้มีทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

3.2 เพื่อสร้างแกนนำสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและเฝ้าระวังในการป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

3.3 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในชุมนของตนเอง

4. เป้าหมายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 120  คน มาเข้าร่วมจริง จำนวน  122  คน

(ต้องมีสรุปใบทะเบียนรายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามแบบ ดย. 2)

5. งบประมาณที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน  20,000  บาท ใช้ไป จำนวน   20,000  บาท

   คงเหลือ จำนวน.................-......บาทโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน

6. รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการจัดโครงการ/กิจกรรม

6.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- จัดประชุมคณะบริหารเพื่อเสนอกิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

- เสนอแผน/โครงการเพื่อให้ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบและส่งแผน/โครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

- ประชาสัมพันธ์และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทราบ

6.2 รูปแบบกิจกรรม

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

- การเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

7. เยาวชนได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (พร้อมแนบรูปภาพกิจกรรมประกอบ)

7.1 สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและปลูกฝังให้มีทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

7.2 เกิดแกนนำสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเฝ้าระวังในการป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

7.3 สภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในชุมชนของตนเอง


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา