เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565

แชร์

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ (ผู้ที่มีภูมิลำเนาตำบลวังงิ้วใต้)
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

 

คุณสมบัติ

1. ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

2. เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

 

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
✅บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
✅ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
✅สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB