ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 32,363 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การติดตามปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ (ฟาร์มสุกร หมู่ที่ 2) แชร์  
3 มี.ค. 64ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
7 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตัวของผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร แชร์  
7 ม.ค. 64เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-19 ?? แชร์  
6 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การขนเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
28 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่จังหวัดพิจิตร แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 15/2563 แชร์  
25 ธ.ค. 63มาตราการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.วังงิ้วใต้ แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 14/2563 แชร์  
27 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 13/2563 แชร์  
12 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 12/2563 แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
20 ต.ค. 63คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ แชร์  
30 ก.ย. 63สิทธิของประชาชนตาม_พรบ.อำนวยความสะดวกฯ_2558 แชร์  
22 ก.ย. 63โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
20 ส.ค. 63ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ แชร์  
20 ส.ค. 63ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย แชร์  
18 มี.ค. 63โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา