ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 11,365 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิทธิของประชาชนตาม_พรบ.อำนวยความสะดวกฯ_2558

30 กันยายน 2563 23 ครั้ง นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

https://www.oap.go.th/images/documents/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AF_2558.pdf

เปลี่ยนภาษา