ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 32,388 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขนเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนตำบลวังงิ้วใต้

6 มกราคม 2564 32 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลวังงิ้วใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอซักซ้อมแนวทางสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการเก็บขนขยะมูลฝอยดังกล่าว ดังนี้

  ๑. ยื่นคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 

  ๒. ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยขยะที่นำมาร่วมทิ้งได้ต้องไม่ใช่ ขยะดังต่อไปนี้

- ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เนื้อสัตว์ ใบไม้ เป็นต้น

- ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย สารมีพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน อันตราย ให้เก็บรวบรวมนำส่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้เพื่อส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำไปกำจัดอย่างถูกต้องปลอดภัย

๓. ขยะที่จะนำมาร่วมทิ้งให้มัดปากถุงให้เรียบร้อยและนำมาวาง ณ จุดรวบรวมขยะในทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ห้ามนำมาวางทิ้งก่อนเวลา มิฉะนั้นจะถูกดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

๔. กรณีพบว่ามีผู้ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแต่มาร่วมทิ้ง หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
931754.jpg178.04 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา