ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 31,960 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

25 มกราคม 2564 48 ครั้ง ปาริชาติ อ่อนสะอาด แชร์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
0001.jpg292.44 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา