เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด1122 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631711 ก.ย. 63
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ1220 ส.ค. 63
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย1620 ส.ค. 63
โครงการสร้างแกนนำร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในชุมชน306 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น354 ส.ค. 63
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)10915 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒2719 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 25634527 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอน ( ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล771 พ.ค. 63
กิจกรรม BIG CLEANING DAY อบต.วังงิ้วใต้ร่วมใจต้านภัยโควิด-1911825 มี.ค. 63
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตกจากที่สูง4820 มี.ค. 63
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ6218 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง6513 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24027 ก.พ. 63
โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.25632511 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256213726 ธ.ค. 62
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์2520 ธ.ค. 62
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร34426 พ.ย. 62
การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว2725 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB