เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร10226 พ.ย. 62
การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม/ปรับปรุง จุดชำรุดบกพร่องฟาร์มเลี้ยงสุกร "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2 ตามข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน224 ต.ค. 62
รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2465 ก.ย. 62
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังงิ้วใต้ร่วมกับ ร.ร.วัดวังเรือน ร.ร.บ้านวังกะทะและศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือนจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการกิน กอด เล่น เล่า ณ โรงเรียนวัดวังเรือน กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก 19221 ส.ค. 62
ศพด.วังงิ้วใต้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการกิน กอด เล่น เล่า 15315 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 25624412 ส.ค. 62
โครงการ “ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ ถนนชุมชนบ้านใหม่วังเรือน - ชุมชนบ้านท่าเรือ569 ส.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562419 ส.ค. 62
ตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ ๒495 ส.ค. 62
ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.วังงิ้วใต้5523 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 25624424 มิ.ย. 62
การจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562136 พ.ค. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังเรือน15416 เม.ย. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังงิ้ว10414 เม.ย. 62
กีฬาสานสัมพันธ์ 6210611 เม.ย. 62
การซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน 5 เมษายน 2562315 เม.ย. 62
โครงการสร้างฝายมีชีวิต14412 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256114128 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้2139 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25601273 ก.พ. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB