เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 25632227 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอน ( ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล451 พ.ค. 63
กิจกรรม BIG CLEANING DAY อบต.วังงิ้วใต้ร่วมใจต้านภัยโควิด-197825 มี.ค. 63
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตกจากที่สูง3320 มี.ค. 63
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ3918 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง4213 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3527 ก.พ. 63
โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.25631611 ม.ค. 63
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร29526 พ.ย. 62
การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม/ปรับปรุง จุดชำรุดบกพร่องฟาร์มเลี้ยงสุกร "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2 ตามข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน754 ต.ค. 62
รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 21035 ก.ย. 62
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังงิ้วใต้ร่วมกับ ร.ร.วัดวังเรือน ร.ร.บ้านวังกะทะและศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเรือนจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการกิน กอด เล่น เล่า ณ โรงเรียนวัดวังเรือน กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก 37421 ส.ค. 62
ศพด.วังงิ้วใต้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการกิน กอด เล่น เล่า 32915 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 25629012 ส.ค. 62
โครงการ “ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ ถนนชุมชนบ้านใหม่วังเรือน - ชุมชนบ้านท่าเรือ1169 ส.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562869 ส.ค. 62
ตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ ๒1125 ส.ค. 62
ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.วังงิ้วใต้12923 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 25628924 มิ.ย. 62
การจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562466 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB