เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรม BIG CLEANING DAY อบต.วังงิ้วใต้ร่วมใจต้านภัยโควิด-191525 มี.ค. 63
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ618 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง1413 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น827 ก.พ. 63
โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2563411 ม.ค. 63
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร18426 พ.ย. 62
การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม/ปรับปรุง จุดชำรุดบกพร่องฟาร์มเลี้ยงสุกร "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2 ตามข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน464 ต.ค. 62
รายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ 2735 ก.ย. 62
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 25626612 ส.ค. 62
โครงการ “ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ ถนนชุมชนบ้านใหม่วังเรือน - ชุมชนบ้านท่าเรือ829 ส.ค. 62
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562599 ส.ค. 62
ตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหมู "แสงอรุณฟาร์ม" หมู่ที่ ๒655 ส.ค. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังเรือน21016 เม.ย. 62
สงกรานต์ 62 วัดวังงิ้ว14914 เม.ย. 62
กีฬาสานสัมพันธ์ 6214811 เม.ย. 62
โครงการสร้างฝายมีชีวิต17212 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 255818625 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 255818325 มิ.ย. 59
ตักบาตรเทโว40129 ต.ค. 58
โครงการเด็กวังงิ้วใต้สุขภาพดี ชีวีมีสุข33822 ส.ค. 58
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB