เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 13/2563327 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 12/2563412 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 11/2563910 พ.ย. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564730 ต.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25641030 ต.ค. 63
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 25632226 ต.ค. 63
คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ1920 ต.ค. 63
สิทธิของประชาชนตาม_พรบ.อำนวยความสะดวกฯ_25581730 ก.ย. 63
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด3222 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634711 ก.ย. 63
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ3020 ส.ค. 63
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย3720 ส.ค. 63
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)25515 ก.ค. 63
กิจกรรม BIG CLEANING DAY อบต.วังงิ้วใต้ร่วมใจต้านภัยโควิด-1916525 มี.ค. 63
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ7418 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง8313 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30327 ก.พ. 63
โครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.25633211 ม.ค. 63
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอำเภอดงเจริญ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร38226 พ.ย. 62
การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว3325 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB