ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 22,894 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“คนมีความรู้ ผู้นำพัฒนา การเกษตรก้าวหน้า สาธารณสุขดี มีวิถีแบบพอเพียง”การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสร้างค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนกา รคิดทัศนคติ และกระบวนการทำงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการองค์การบริหาร ส่วนตำบลที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพให้ตามโลกได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นจึงได้กำหนดสภาพสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ที่ พึงประสงค์ โดยมุ่งสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน3ด้านคือ

1)สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดีและสามารถสร้างคนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะและพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีเมืองและชุมชนที่น่าอยู่และมีระบบดีมีประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิ จมีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้และได้รับการพัฒนาอย่า งยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย ตรวจสอบได้และมีความเป็นธรรมในสังคม

2 )สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนในเขตองค์ก ารบริหารส่วนตำบลทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและรู้เท่ากันโรค เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

3)สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุ ณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน รู้ รัก สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในท้องถิ่น ที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ตลอดจนเครือข่ายชุมชนในอำเภอใกล้เคียง

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงเป็นปรัชญานำทางให้การพัฒนายึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของ ความสมดุล พอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผลนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทั้งท างเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองสามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีการศึกษาและรู้จักกา รเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นคนดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สามา รถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมและประเพ ณีอันดีงาม ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าทางสังคมในท้องถิ่นที่มีความสมานฉั นท์และเอื้ออาทรต่อกัน อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสมดุลมีค ุณธรรมและยั่งยืน เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ร่วมของคนในท้องถิ่นจำเป็นต้องให้ความสำ คัญกับการวางบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้อง กับศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยคนในชุมชนมีส่วนร่ว มที่จะวางรากฐานการพัฒนาเป็นสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งมีระบบการ บริหารจัดการที่ดีในทุกระดับขณะเดียวกันมีการใช้ศักยภาพด้านเอก ลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ประนีประนอมเปิดกว้างในการพัฒนาเป็นแกนประสานการเจรจาเสริมสร้างสันติภาพระหว่างท้องถิ่นและใช้ศั กยภาพด้านการผลิตและการบริการเพื่อเตรียมพัฒนาองค์การบริหารส่ว นตำบลสู่ความเป็นฐานเศรษฐกิจของจังหวัดและภูมิภาคโดยเฉพาะด้านก ารเกษตรโดยอาศัยศักยภาพที่ได้เปรียบของพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของท้องถิ่ นให้ก้าวตามประเทศและโลกอย่างรู้เท่าทันพันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
4. พัฒนาสาธารณสุข
5. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
6. บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนระบบน้ำประปาสามารถให้บริการป ระชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตมีการสร้างงานสร้ างอาชีพในท้องถิ่น
3. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
5. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
6. ท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
7. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ/เกิดสาธารณภัย
8. การบริหารราชการมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารท้องถิ่นของตนเอง

เปลี่ยนภาษา