เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมนึก สุขเอม

  ประธานสภาอบต.วังงิ้วใต้

 • นายสมยศ แก้วดี

  รองประธานสภาอบต.วังงิ้วใต้

 • นางสาวอิงอร วันแก้ว

  เลขานุการสภาอบต.วังงิ้วใต้สมาชิกสภา

 • นายไสว มาลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายยิ่งศักดิ์ ดวงธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายนิวัติ พินิจสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางนาตลดา นุมัติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมยศ แก้วดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายชาญ สระทองเทียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางพิมพ์สุดา เขียวเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมเกียรติ แก้วล้วน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมหมาย เพ็งพินิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายบุญเชิด น้อยใจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายนิเวศน์ ชื่นบุญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจรัญ ทองอยู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประสิทธิ์ เบ้าทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางสังวรณ์ แตงฉิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมนึก สุขเอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสาวสิริลักษณ์ นำมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสราวุธ การะยะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายอนันต์ ลาทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

0.01s. 0.50MB