ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 32,422 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมนึก สุขเอม

  ประธานสภาอบต.วังงิ้วใต้

  090-1484462

 • นายสมยศ แก้วดี

  รองประธานสภาอบต.วังงิ้วใต้

  094-0107120

 • นางสาวอิงอร วันแก้ว

  เลขานุการสภาอบต.วังงิ้วใต้

  086-8101733สมาชิกสภา

 • นายไสว มาลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  089-9587284

 • นายยิ่งศักดิ์ ดวงธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  094-6137564

 • นายนิวัติ พินิจสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  097-9826109

 • นางนาตลดา นุมัติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  062-0371017

 • นายสมยศ แก้วดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  094-0107120

 • นายชาญ สระทองเทียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  088-1638174

 • นางพิมพ์สุดา เขียวเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  089-7079923

 • นายสมเกียรติ แก้วล้วน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  086-9293294

 • นายสมหมาย เพ็งพินิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  088-4253582

 • นายบุญเชิด น้อยใจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  090-4547090

 • นายนิเวศน์ ชื่นบุญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  087-1990381

 • นายจรัญ ทองอยู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  095-6308232

 • นายประสิทธิ์ เบ้าทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  084-8223973

 • นางสังวรณ์ แตงฉิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  089-4376516

 • นายสมนึก สุขเอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  090-148446

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสาวสิริลักษณ์ นำมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  064-1462858

 • นายสราวุธ การะยะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  083-2200810

 • นายอนันต์ ลาทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  089-7067410

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา