ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 22,889 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวอิงอร วันแก้ว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  086-8101733

 • นางสาวรุ่งเรืองทรัพย์ ทรัพย์มาก

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  081-9712059สำนักปลัด

 • นางสาวอัญญรัตน์ ทองม่วง

  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  097-9269573

 • นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  089-7030684

 • นางชาณุมาศ เกษาพร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  094-4631926

 • - ว่าง -

  นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

 • นางสาวสุภานันท์ แก้วล้วน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  091-0301941

 • นายกำพล ใจวงค์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  089-1946983

 • นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  061-6692441

กองคลัง

 • นางสาวกิ่งแก้ว สอนราช

  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  081-5324446

 • นางสาวกิ่งแก้ว สอนราช

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  081-5324446

 • นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล

  นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

  089-7030684

 • นางสาววิศาวัลย์ ภุมมา

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

  081-8299364

 • นางอัญชลี วันแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  095-6271752

กองช่าง

 • นายธนาธิป มีพุ่ม

  นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  085-5299525

 • นายธนาธิป มีพุ่ม

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  085-5299525

 • นายสรณ์ฐิเชษฐ์ จอมทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  081-3948426

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวรัตนา สอนตา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

  089-4373211

 • นางนิรดา ฉ่ำเพียร

  ครู (ศพด.วังงิ้วใต้)

  086-1373155

 • นางคุรุภาวัลย์ แสงวิจิตร

  ครู (ศพด.บ้านวังเรือน)

  084-4919422

 • นางสาวน้ำฝน ดวงธรรม

  ครู (ศพด.บ้านวังเรือน)

  086-9395083

 • นางรติรัตน์ ยอดดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  081-8879232

 • นางสาวทิพวรรณ ฆ้องวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วังงิ้วใต้)

  062-0309058

 • นางสาวญาณิศา จันศรี

  ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านวังเรือน)

  088-1490605เปลี่ยนภาษา