เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวอิงอร วันแก้ว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

 • นางสาวรุ่งเรืองทรัพย์ ทรัพย์มาก

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้สำนักงานปลัด

 • นางสาวอัญญรัตน์ ทองม่วง

  หัวหน้าสำนักปลัดอบต.วังงิ้วใต้

 • นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางชาณุมาศ เกษาพร

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวปนัดดา ดาวแจ้ง

  นิติกร

 • นางสาวนิรชา ธรรมมะ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุภานันท์ แก้วล้วน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายกำพล ใจวงค์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด

  นักการ

 • - ว่าง -

  ยาม

กองคลัง

 • นางสาวกิ่งแก้ว สอนราช

  นักวิชาการเงินและบัญชี ( รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวกิ่งแก้ว สอนราช

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล

  นักทรัพยากรบุคคล ( รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ )

 • นางสาววิศาวัลย์ ภุมมา

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางอัญชลี วันแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายธนาธิป มีพุ่ม

  นายช่างโยธา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)

 • นายธนาธิป มีพุ่ม

  นายช่างโยธา

 • - ว่าง -

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวรัตนา สอนตา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางนิรดา ฉ่ำเพียร

  ครู (ศพด.วังงิ้วใต้)

 • นางคุรุภาวัลย์ แสงวิจิตร

  ครู (ศพด.บ้านวังเรือน)

 • นางสาวน้ำฝน ดวงธรรม

  ครู (ศพด.บ้านวังเรือน)

 • นางรติรัตน์ ยอดดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวทิพวรรณ ฆ้องวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วังงิ้วใต้)

 • นางสาวญาณิศา จันศรี

  ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วังงิ้วใต้)

0.01s. 0.75MB