เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวอิงอร วันแก้ว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

  086-8101733

 • นางสาวรุ่งเรืองทรัพย์ ทรัพย์มาก

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

  081-9712059สำนักงานปลัด

 • นางสาวอัญญรัตน์ ทองม่วง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  097-9269573

 • นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล

  นักทรัพยากรบุคคล

  089-7030684

 • นางชาณุมาศ เกษาพร

  นักพัฒนาชุมชน

  094-4631926

 • - ว่าง -

  นิติกร

 • นางสาวนิรชา ธรรมมะ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  087-8462641

 • นางสาวสุภานันท์ แก้วล้วน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  091-0301941

 • นายกำพล ใจวงค์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  089-1946983

 • นางสาวปาริชาติ อ่อนสะอาด

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  061-6692441

กองคลัง

 • นางสาวกิ่งแก้ว สอนราช

  นักวิชาการเงินและบัญชี (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

  081-5324446

 • นางสาวกิ่งแก้ว สอนราช

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  081-5324446

 • นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล

  นักทรัพยากรบุคคล (รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)

  089-7030684

 • นางสาววิศาวัลย์ ภุมมา

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

  081-8299364

 • นางอัญชลี วันแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  095-6271752

กองช่าง

 • นายธนาธิป มีพุ่ม

  นายช่างโยธา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)

  085-5299525

 • นายธนาธิป มีพุ่ม

  นายช่างโยธา

  085-5299525

 • นายสรณ์ฐิเชษฐ์ จอมทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

  081-3948426

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวรัตนา สอนตา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  089-4373211

 • นางนิรดา ฉ่ำเพียร

  ครู (ศพด.วังงิ้วใต้)

  086-1373155

 • นางคุรุภาวัลย์ แสงวิจิตร

  ครู (ศพด.บ้านวังเรือน)

  084-4919422

 • นางสาวน้ำฝน ดวงธรรม

  ครู (ศพด.บ้านวังเรือน)

  086-9395083

 • นางรติรัตน์ ยอดดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  081-8879232

 • นางสาวทิพวรรณ ฆ้องวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วังงิ้วใต้)

  062-0309058

 • นางสาวญาณิศา จันศรี

  ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วังงิ้วใต้)

  088-1490605

0.02s. 0.75MB