ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 32,415 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ต.ค. 63คำสั่ง อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน อบต.วังงิ้วใต้ แชร์  
28 ธ.ค. 61คำสั่ง อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ แชร์  
28 ธ.ค. 61คำสั่ง อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
28 ธ.ค. 61คำสั่ง อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก/กอง แชร์  
28 ธ.ค. 61คำสั่ง อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ แชร์  
28 ธ.ค. 61คำสั่ง อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง มอบอำนาจหน้ารองปลัด อบต.วังงิ้วใต้ ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.วังงิ้วใต้ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา