เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641518
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256315143
ข้อบัญญัติ อบต.วังงิ้วใต้ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒110
ข้อบัญญัติ อบต.วังงิ้วใต้ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒19
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256215133
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25611174
ข้อบัญญัติ อบต.วังงิ้วใต้ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙16
ข้อบัญญัติงบประมาณ15160

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB