เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)141
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)136
ประกาศเจตนารมณ์132
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต522
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี664
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร158

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB