เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนงานอื่นๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 )124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 )140
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563125
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563124
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562126

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB