เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 42310 ต.ค. 05
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 31510 ก.ค. 05
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 21220 เม.ย. 05
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔315 ก.ย. 63
ประผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 177 ม.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611729 ส.ค. 61
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt concreter (โดยวิธี pavement in - place recycling) สายบ้านท่าเรือ- วังเรือน2322 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,9และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้13031 ก.ค. 60
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้13013 ก.ค. 60
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาว Para Asphalt Concreter ฯ18323 มี.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25601307 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน17130 ม.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 25591096 ม.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25591266 ธ.ค. 59
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concreter สายบ้านท่าเรือ - วังเรือน17714 พ.ย. 59
ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง para Asphalt Concreter (โดยวิธี Pavement in - place recycling) สายบ้านท่าเรือ - วังเรือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์15014 พ.ย. 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 25591114 พ.ย. 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 25591094 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concreter1562 พ.ย. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256016617 ต.ค. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB