เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว19
สนามกีฬา/ลานกีฬา ในตำบลวังงิ้วใต้941
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร159
ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านตำบลวังงิ้วใต้161
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว9258
ประกาศใช้คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บรายได้ 1175
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ๗ กระบวนงาน)127
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสภานีบริการน้ำมัน120
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)118
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)119
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน122
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน121
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)119
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)010
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน120
การรับชำระภาษีป้าย122
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ119
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ119
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์119
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า120

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB