ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 22,897 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ
ตำบลวังงิ้วใต้ แยกมาจากตำบลวังงิ้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และได้แยกเป็นกิ่งอำเภอดงเจริญ พร้อมกับการแยกตำบลวังงิ้วใต้ ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ชื่อตำบลวังงิ้วใต้เพราะว่าที่ตั้งของตำบลอยู่ใต้ตำบลวังงิ้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต

   องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้เป็นตำบลหนึ่งในห้าของอำเภอดงเจริญ โดยมีที่ว่าการอำเภอดงเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้ มีเนื้อที่โดยประมาณ 35.50 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 12,597 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทุ่งทอง อำเภอหน องบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเ จริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสำนักขุนเณรอำเภอ ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร


แผนที่ตำบลวังงิ้วใต้โดยสังเขป

       


ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่มเชิงเนินมีเขาวังเรือนเป็นเขาแห่งเดียวในตำบลมีลำคลองล้อมรอบตำบล ได้แก่ คลองวังเรือน อยู่ทางด้านทิศตะวันออก – ทิศใต้และ
คลองบุษบงค์จากทิศเหนือ - ทิศตะวันตก


จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน (อยู่ในเขต อบต.วังงิ้วใต้ทั้งหมด)

หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 บ้านใดลำพอนหมู่ที่ 3 บ้านใหม่สุขเกษม หมู่ที่ 4 บ้านวังงิ้ว
หมู่ที่ 5 บ้านวังเรือน หมู่ที่ 6 บ้านวังกระทะ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่วังเรือน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำใส
หมู่ที่ 9 บ้านวังเรือนพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านประดู่ต่อ

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,490 คน แยกเป็น

ชาย 1,733 คนหญิง 1,757 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 97.63คน/ตารางกิโลเมตร


ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือนชื่อผู้นำชุมชน
1บ้านท่าเรือ180198378126นายสาม สารีคำ
2บ้านใดลำพอน271322593199นายสมาน ทับเถื่อน
3บ้านใหม่สุขเกษม12612425071นายโกมินทร์ ผ่องศรี
4บ้านวังงิ้ว14615630291นายสุขสันต์ หนูพิน
5บ้านวังเรือน14114328489นายวิศิษฐ์ โพธิ์วัฒตะ
6บ้านวังกระทะ269216485139นายประมวล จันทร์หอม
7บ้านใหม่วังเรือน15414930383นายระยอง เบ้าทอง
8บ้านวังน้ำใส219207426133นายสังวาลย์ นิลขาว
9บ้านวังเรือนพัฒนา10210921171นายสมศักดิ์ จันทร์คณา
10บ้านประดู่ต่อ12513325869นายวีระ ผ่องศรี
รวม1,7331,7573,4901,071

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนามีการปรับปรุงพื้นที่เชิงเนินเป็นไร่นาสวนผสม ค้าขายและเลี้ยงสัตว์รองลงมาตามลำดับ และบางส่วนไปทำงานรับจ้างในท้องถิ่นอื่น


หน่วยธุรกิจในเขตอบต.วังงิ้วใต้

- ธนาคาร 1 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
- โรงสีข้าว 1 แห่ง
- ลานตากข้าว 2 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป 56 แห่ง

เปลี่ยนภาษา