เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 และหมายเลข 1069 - ถนน รพช. พจ3107 (บ้านท่าเรือ - บ้านวังเรือน)
- ถนนลูกรัง 18 สาย - ถนนลาดยาง 7 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 สาย- สะพาน 2 แห่ง
- คลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ำ 4 แห่ง


การโทรคมนาคม

- โทรศัพท์ - อินเตอร์เน็ต


การสื่อสาร

- โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตพื้นที่ 2,985 เลขหมาย- โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 4 เลขหมาย
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 80ของพื้นที่


แหล่งน้ำในตำบล

แหล่งธรรมชาติ

- คลองวังกระทะ - คลองวังเรือน
- คลองลำสะบ้า - คลองท่าเรือ
- คลองใดลำพอน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- อ่างเก็บน้ำ (สระวังเรือน) 1 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง
- ฝ.๓๓ 1 แห่ง - ฝายน้ำล้น 9 แห่ง


ข้อมูลอื่นๆ - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 154 คน
0.02s. 0.50MB