ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 22,885 คน

สภาพสังคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง- สุสาน 1 แห่ง


การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง


กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

- สนามฟุตบอล 3 แห่ง- สนามตะกร้อ 2 แห่ง
- สนามเด็กเล่น 2 แห่ง- ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง


สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังงิ้วใต้ 1 แห่ง- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
- อาสาสมัครสาธารณสุข 150 คน


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจ 1 แห่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 รุ่น 189 คน

เปลี่ยนภาษา