เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บ้านวังงิ้ว) 1 แห่งการประปา

- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา 1,059 ครัวเรือน - แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 3 แห่ง0.01s. 0.50MB